Wyprawa po Bilet Wstępu do Lasu 2017

Wyprawa po Bilet Wstępu do Lasu 2017

Wyprawa po Bilet Wstępu do Lasu 2017

Zapraszamy na kolejną edycję jesiennego rajdu Wyprawa po Bilet Wstępu do Lasu.

Termin : 30 września 2017

Uczestnicy:  patrole 6-12 osobowe zuchowe, harcerskie lub starszoharcerskie

Miejsce: Tereny leśne w okolicach Leśnictwa Stara Piła

Koszt: 10 zł/ osobę

 

Szczegóły znajdziecie w regulaminie poniżej.

Do zobaczenia !

1. ORGANIZATORZY RAJDU

– Hufiec ZHP Rumia im. Pierwszej Brygady Pancernej WP
– Komendant rajdu pwd. Krzysztof Konopczyński

2. TERMIN I MIEJSCE RAJDU

Rajd odbędzie się na terenie kompleksu leśnego „Trójmiejski Park Krajobrazowy ” (okolice leśnictwa Stara Piła) w dniu 30 września 2017r., bez względu na warunki atmosferyczne. Rajd jest jednodniowy. Organizatorzy oczekują na wszystkie patrole na starcie rajdu w sobotę 30 września między godziną 9:00 a 11:00. Program rajdu oraz wszelkie szczegółowe informacje, patrole otrzymają wraz z potwierdzeniem zgłoszenia 25 września 2017 drogą mailową.

3. UCZESTNICY

Bilet Wstępu Do Lasu jest imprezą harcerską, przeznaczoną dla Zuchów, Harcerzy i Harcerzy Starszych, choć jesteśmy przekonani, że Wędrownicy też sobie poradzą. W rajdzie mogą brać udział drużyny harcerskie/zastępy/patrole oraz grupy zorganizowane zaproszone przez organizatora (we wszystkich przypadkach mogą być one maksymalnie 12 osobowe, minimalnie 6 osobowe). W skład każdego patrolu musi wejść co najmniej jedna pełnoletnia osoba (opiekun), która na starcie rajdu podpisze oświadczenie o odpowiedzialności za życie i zdrowie niepełnoletnich członków patrolu oraz oświadczenie o odpowiedzialności za szkody materialne wyrządzone przez niepełnoletnich członków patrolu.

4. ZGŁOSZENIA

Na zgłoszenia czekamy w nieprzekraczalnym terminie do godziny 24:00 w dniu 22 września 2017, zastrzegamy sobie jednak możliwość zakończenia rejestracji patroli przed czasem, jeżeli przekroczona zostanie założona przez nas maksymalna ilość uczestników. Zgłoszenia prosimy wysyłać mailowo na adres email: biletdolasu2017@gmail.com.
Zgłoszenie musi zawierać następujące informacje:

dane zgłaszającego, jego e-mail oraz telefon
nazwa patrolu
ilość osób w patrolu
drużyna
kto jest pełnoletnim opiekunem i numer jego telefonu

25 września 2017 rozesłana zostanie informacja o zakwalifikowaniu na rajd, godzinie i miejscu rozpoczęcia rajdu oraz zadanie przed rajdowe.
Za przyjęty na trasę uważa się patrol, który spełnia wszystkie poniższe warunki:
w terminie i w poprawny sposób prześle zgłoszenie do organizatorów,
dokona wpłaty wpisowego za wszystkich członków patrolu,
otrzyma drogą elektroniczną od komendy rajdu potwierdzenie przyjęcia na rajd.

5.PŁATNOŚCI

Koszt uczestnictwa w rajdzie, dla wszystkich, oprócz opiekuna jest taki sam i wynosi 10 zł, nie uiszcza się opłaty za opiekuna.

Płatność należy dokonać przelewem na konto: Bank Pekao nr: 92 1240 5400 1111 0010 6320 8488 ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO Chorągiew Gdańska Hufiec Rumia Im. I Brygady Pancernej Wojska Polskiego.
W tytule przelewu prosimy wpisać: „DSZ – BWDL2017 – Nazwa Patrolu”.

Wpłata wpisowego musi być zaksięgowana na koncie organizatora najpóźniej do dnia 22 września 2017. Dla wpłat dokonanych w dniu ostatnim prosimy o potwierdzenie wpłaty wpisowego przesłać na adres mailowy: biletdolasu2017@gmail.com

6. GWARANTOWANE ŚWIADCZENIA

Organizator zapewnia uczestnikom rajdu:
dzień doskonałej zabawy na najwyższym poziomie,
wyszukaną trasę najciekawszymi ścieżkami leśnictwa Stara Piła
edukację przyrodniczą i leśną
spotkanie z harcerzami i harcerkami z Hufca Rumia
dostęp do wody pitnej,
kiełbaska z ogniska + pieczywo,
mapę,
pamiątkowy gadżet,
nagrody dla najlepszych
ubezpieczenie NNW.

7. OBOWIĄZKOWY EKWIPUNEK PATROLU

Każdy patrol we własnym zakresie zapewnia sobie: apteczkę pierwszej pomocy, ewentualny prowiant jeśli ktoś jest BARDZO głodny, kompas lub telefon lub urządzenie z funkcją GPS (dla bezpieczeństwa), wygodne buty, mundur polowy lub wygodne ubranie terenowe, kurtkę przeciwdeszczowa i oczywiście dobry humor.
Mile widziane będą wszelkie elementy identyfikujące drużynę/zastęp/patrol typu koszulka, proporzec, itp.

8. PUNKTACJA

Każda jednostka harcerska biorąca udział w BWDL 2017 będzie mogła zdobyć podczas zmagań maksymalnie 45 punktów. Poniżej przedstawiamy co i w jaki sposób będzie oceniane przez organizatorów:
• Zadanie przedrajdowe: maksymalnie 13 punktów
• Przygotowanie + wizerunek: maksymalnie 10 punktów
• Trasa rajdowa: maksymalnie 22 punkty

9. INNE INFORMACJE

Bilet Wstępu Do Lasu jest rajdem o charakterze turystycznym. Każdy patrol musi być przygotowany na kilku kilometrową trasę pieszą.
Uczestników rajdu obowiązuje przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu oraz zarządzeń porządkowych komendanta rajdu, a także powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, bezpieczeństwa ruchu, ochrony przyrody i innych. Uczestniczących w rajdzie obowiązuje ponadto przestrzeganie Prawa Harcerskiego.
Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do komendanta rajdu.
Nieprzestrzeganie powyższych norm może doprowadzić do wcześniejszego wydalenia uczestnika lub patrolu z rajdu.
Za szkody wyrządzone przez członków patrolu odpowiada jego opiekun.
W razie rezygnacji z uczestnictwa w rajdzie po przyjęciu zgłoszenia, wpisowe nie będzie zwracane, a uczestnicy tracą prawo do wszelkich świadczeń.
Za zdrowie i życie uczestników oraz szkody materialne wyrządzone podczas rajdu odpowiadają pełnoletni instruktorzy lub pełnoletni opiekunowie drużyn rajdowych.
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dokonywania zmian w niniejszym regulaminie po jego opublikowaniu.
Zmiany regulaminu oraz inne istotne decyzje komendant rajdu ogłasza wysyłając informacje email do osób kontaktowych podanych w zgłoszeniu.