Operacja File

Operacja File

Operacja File

Krąg Instruktorski Czerwonych Beretów im. mjr Kazimierza Śliwy zaprasza na niesamowitą grę fabularną w 77 rocznicę zrzutu Cichociemnych do Ojczyzny pt “Lekcja Historii- Cichociemni, kryptonim OPERACJA FILE”.

Każdy z Was może na 1 dzień przenieść się w czasy II wojny światowej i pod konspiracją przygotowywać miejsce dla zrzutu Cichociemnych. Gra fabularna po mieście Rumia i okolicach, mapy z lat 40-stych, dokumenty okupacyjne, odszukiwanie łączników, przenoszenie poczty polowej , wywoływanie zdjęć w ciemni, pomoc w szpitalu polowym, szkolenie dla Cichociemnych i wiele innych ciekawych zadań. Sprawdź swoje umiejętności i przenieś się w czasy  okupacji.
Regulamin oraz pozostałe informacje w załączeniu oraz na stronie  http://kiczbrumia.org/?p=305
Zapraszamy!

Regulamin Lekcji Historii

1. ORGANIZATORZY LEKCJI HISTORII

– Hufiec ZHP Rumia im. Pierwszej Brygady Pancernej WP

– Krąg Instruktorski Czerwonych Beretów im. mjr. Kazimierza Śliwy

– Komendant „Lekcji Historii” HO Aleksander Bratnikow

2. TERMIN I MIEJSCE LEKCJI HISTORII


„Lekcja Historii” odbędzie się na terenie miasta Rumia w dniu 24 luty 2018 r. bez względu na warunki atmosferyczne. „Lekcja Historii” jest imprezą jednodniową. Organizatorzy oczekują na wszystkie patrole na starcie „Lekcji Historii” w sobotę 24 lutego o godzinie 9:00 w Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rumi przy ul. Pomorskiej 11. Program „Lekcji Historii” oraz wszelkie szczegółowe informacje, patrole otrzymają wraz z potwierdzeniem zgłoszenia drogą mailową. Zakończenie odbędzie się na placu przy Domu Harcerza w Rumi przy ul. Włókienniczej 14A, około godziny 21.

MOŻLIWY NOCLEG DLA GRUP SPOZA RUMI I REDY (ograniczona ilość miejsc, przed zgłoszeniem konieczny kontakt telefoniczny)

3. UCZESTNICY


Lekcja Historii o Cichociemnych w dniu 77 rocznicy pierwszego zrzutu do Polski jest imprezą harcerską, przeznaczoną dla Zuchów, Harcerzy i Harcerzy Starszych, choć jesteśmy przekonani, że Wędrownicy też sobie poradzą. W „Lekcji Historii” mogą brać udział drużyny harcerskie/zastępy/patrole oraz grupy zorganizowane zaproszone przez organizatora (we wszystkich przypadkach mogą być one maksymalnie 12 osobowe, minimalnie 3 osobowe). W skład każdego patrolu musi wejść co najmniej jedna pełnoletnia osoba (opiekun), która na starcie „Lekcji Historii” podpisze oświadczenie o odpowiedzialności za życie i zdrowie niepełnoletnich członków patrolu oraz oświadczenie o odpowiedzialności za szkody materialne wyrządzone przez niepełnoletnich członków patrolu.

4. ZGŁOSZENIA


Na zgłoszenia czekamy w nieprzekraczalnym terminie do godziny 24:00 w dniu 11 luty 2018, zastrzegamy sobie jednak możliwość zakończenia rejestracji patroli przed czasem, jeżeli przekroczona zostanie założona przez nas maksymalna ilość uczestników. Zgłoszenia prosimy wysyłać mailowo na adres email: kiczbrumia@gmail.com

Zgłoszenie musi zawierać następujące informacje:

 • dane zgłaszającego, jego e-mail oraz telefon
 • nazwa patrolu
 • ilość osób w patrolu
 • drużyna
 • kto jest pełnoletnim opiekunem i numer jego telefonu
 • listę uczestników do ubezpieczenia (imię,nazwisko,pesel – można dostarczyć na starcie rajdu)

Za przyjęty na trasę uważa się patrol, który spełnia wszystkie poniższe warunki:

 • w terminie i w poprawny sposób prześle zgłoszenie do organizatorów,
 • dokona wpłaty wpisowego za wszystkich członków patrolu,
 • otrzyma drogą elektroniczną od komendy rajdu potwierdzenie przyjęcia na „Lekcję Historii”.

5. PŁATNOŚCI


Koszt uczestnictwa w „Lekcji Historii”, dla wszystkich, oprócz opiekuna jest taki sam i wynosi 25 zł, nie uiszcza się opłaty za opiekuna.

Dla grup spoza Rumi i Redy (z noclegiem) – koszt 30 zł.

Płatność należy dokonać przelewem na konto: Bank Pekao nr: 92 1240 5400 1111 0010 6320 8488 ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO Chorągiew Gdańska Hufiec Rumia Im. I Brygady Pancernej Wojska Polskiego.

W tytule przelewu prosimy wpisać : „DSZ – Lekcja Historii – Nazwa Patrolu”.

WPŁACAMY ZA CAŁE PATROLE

Wpłata wpisowego musi być zaksięgowana na koncie organizatora najpóźniej do dnia 13luty 2018. Dla wpłat dokonanych w dniu ostatnim prosimy o potwierdzenie wpłaty wpisowego przesłać na adres mailowy: kiczbrumia@gmail.com

6. GWARANTOWANE ŚWIADCZENIA


Organizator zapewnia uczestnikom rajdu:

 • dzień doskonałej zabawy na najwyższym poziomie,
 • wyszukaną trasę po mieście Rumia, wplątaną w historię Cichociemnych
 • edukację historyczną i patriotyczną
 • spotkanie z harcerzami i harcerkami z Hufca Rumia
 • dostęp do ciepłej herbaty,
 • kiełbaskę z ogniska + pieczywo,
 • mapę,
 • pamiątkowy gadżet,
 • nagrody dla najlepszych
 • ubezpieczenie NNW.

7. OBOWIĄZKOWY EKWIPUNEK PATROLU


Każdy patrol we własnym zakresie zapewnia sobie: apteczkę pierwszej pomocy, ewentualny prowiant, wygodne buty, mundur polowy lub wygodne ubranie, kurtkę przeciwdeszczowa i oczywiście dobry humor. Wskazane jest posiadanie biletów jednodniowych dla uczestników na przejazdy komunikacją miejską ZKM Gdynia w Rumi.

8. PUNKTACJA

Zaliczenie wszystkich punktów na trasie jest adekwatne z ukończeniem trasy.

9. INNE INFORMACJE

 • „Lekcji Historii” jest imprezą o charakterze turystycznym. Każdy patrol musi być przygotowany na kilku kilometrową trasę pieszą.
 • Uczestników „Lekcji Historii” obowiązuje przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu oraz zarządzeń porządkowych komendanta „Lekcji Historii”, a także powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, bezpieczeństwa ruchu, ochrony przyrody i innych. Uczestniczących w „Lekcji Historii” obowiązuje ponadto przestrzeganie Prawa Harcerskiego.
 • Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do komendanta „Lekcji Historii”.
 • Nieprzestrzeganie powyższych norm może doprowadzić do wcześniejszego wydalenia uczestnika lub patrolu z „Lekcji Historii”.
 • Za szkody wyrządzone przez członków patrolu odpowiada jego opiekun.
 • W razie rezygnacji z uczestnictwa w „Lekcji Historii” po przyjęciu zgłoszenia, wpisowe nie będzie zwracane, a uczestnicy tracą prawo do wszelkich świadczeń.
 • Za zdrowie i życie uczestników oraz szkody materialne wyrządzone podczas „Lekcji Historii” odpowiadają pełnoletni instruktorzy lub pełnoletni opiekunowie patroli.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dokonywania zmian w niniejszym regulaminie po jego opublikowaniu.
 • Zmiany regulaminu oraz inne istotne decyzje komendant „Lekcji Historii” ogłasza wysyłając informacje email do osób kontaktowych podanych w zgłoszeniu.
 • Telefon do komendanta „Lekcji Historii”: 514544403