Regulamin przyznawania Odznaczenia Honorowego “Za Zasługi dla Harcerstwa w Rumi”

Regulamin przyznawania Odznaczenia Honorowego "Za Zasługi dla Harcerstwa w Rumi"

Regulamin przyznawania Odznaczenia Honorowego “Za Zasługi dla Harcerstwa w Rumi”

Regulamin przyznawania Odznaczenia Honorowego
– medalu „Za zasługi dla Hufca ZHP Rumia ”
„Za Zasługi dla Harcerstwa w Rumi „

§ 1.

Ustalenia wstępne.
1. Przyznanie Medalu jest wyrazem uznania zasług położonych przez daną osobę lub instytucję na rzecz rozwoju Hufca ZHP Rumia i jednocześnie formą podziękowania i wyróżnienia
lub
za wybitne osiągnięcia w harcerskiej służbie bądź czyn bohaterski
2. Medal przyznawany jest przez Komendanta Hufca Rumia na wniosek Wielkiej Kapituły Medalu
3. Skład Wielkiej Kapituły stanowi od 3 do 5 wybranych osób spośród wszystkich instruktorów Hufca Rumia w stopniu harcmistrza i wszystkich uhonorowanych Medalem stopnia I.
4. Wielka Kapituła wybierana jest na okres 4 lat. Wybór Wielkiej Kapituły podany jest w rozkazie

§ 2.

Zasady przyznawania Medalu.
1. Medal jest odznaczeniem trójstopniowym.
– III stopień – brąz
– II stopień – srebro
– I stopień – złoto

2. Medal stopnia I złoty może być nadany:

Instruktorom Hufca Rumia w stopniu co najmniej harcmistrza , posiadającemu Medal Stopnia II z co najmniej 20 letnim czynnym stażem instruktorskim – za wybitne zasługi dla Hufca ZHP Rumia i długoletnią aktywną służbę, uwieńczoną znaczącymi osiągnięciami wychowawczymi i organizacyjnymi.

3. Medal stopnia II srebrny może być nadany:
Instruktorom Hufca Rumia w stopniu co najmniej podharcmistrza , posiadającemu Medal Stopnia III z co najmniej 15 letnim czynnym stażem instruktorskim – za wybitne zasługi dla Hufca ZHP Rumia i długoletnią aktywną służbę, uwieńczoną znaczącymi osiągnięciami wychowawczymi i organizacyjnymi.
Jednostkom organizacyjnym Hufca ZHP Rumia – za szczególne osiągnięcia w pracy harcerskiej
Sojusznikom (osobom fizycznym / instytucjom), które w szczególny sposób zasłużyły się dla rozwoju Hufca.

4. Medal stopnia III brązowy może być nadany:
Instruktorom Hufca Rumia w stopniu co najmniej przewodnika z co najmniej 10 letnim czynnym stażem instruktorskim – za wybitne zasługi dla Hufca ZHP Rumia i aktywną służbę, uwieńczoną znaczącymi osiągnięciami wychowawczymi i organizacyjnymi.
Jednostkom organizacyjnym Hufca ZHP Rumia – za szczególne osiągnięcia w pracy harcerskiej
Sojusznikom (osobom fizycznym / instytucjom), które w szczególny sposób zasłużyły się dla rozwoju Hufca.

5. Z wnioskiem o przyznanie Medalu może wystąpić: Komendant Hufca , Komenda Hufca , namiestnik , komenda szczepu, drużynowy w stopniu min przewodnika lub w uzasadnionych przypadkach kierujący jednostką organizacyjną działającą w strukturze Hufca ZHP Rumia.
Wniosek wymaga formy pisemnej.
Wielka Kapituła w nadzwyczajnych sytuacjach /np. – za bohaterskie czyny/ może przyznać Medal III, II lub I stopnia Harcerkom i harcerzom oraz instruktorom i instruktorkom Hufca ZHP Rumia.
6. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Sporządzający wniosek jest zobowiązany we wniosku zawrzeć stosowne uzasadnienie. Dla potwierdzenia osiągnięć osoby / instytucji, do wniosku można dołączyć dodatkową dokumentację sporządzoną w tym temacie.
7. Każdy wniosek podlega opiniowaniu przez Komendanta Hufca.
8. Decyzja o przyznaniu Medalu ogłaszana jest rozkazem Komendanta Hufca.
9. Decyzja o nieuwzględnieniu danego wniosku podejmowana jest w formie pisemnej z uzasadnieniem,
w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku.

§ 3.

Ustalenia końcowe.
1. Medal ma kształt okrągły. Wykonany jest z metalu. Na awersie Medalu znajduje Za Zasługi dla Harcerstwa w Rumi opis medalu „ Medal o kolorze brązowym srebrnym lub złotym” wzór graficzny Medalu określony został szczegółowo w załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu.

2. Medal nosi się na klapie prawej górnej kieszeni munduru lub w formie baretki pod krzyżem harcerskim

3. Dokumentację wniosków oraz przyznanych Medali prowadzi biuro Komendy Hufca.

Załącznik:

Regulamin przyznawania Odznaczenia Honorowego

Regulamin przyznawania Odznaczenia Honorowego „Za zasługi dla Hufca ZHP Rumia”