Regulamin zdobywania odznaki “85 lat Harcerstwa w Rumi”

Regulamin zdobywania odznaki "85 lat Harcerstwa w Rumi"

Regulamin zdobywania odznaki “85 lat Harcerstwa w Rumi”

REGULAMIN ZDOBYWANIA ODZNAKI

„85 lat Harcerstwa w Rumi”

1. Nazwa i opis Odznaki

1. Odznaka „85 lat Harcerstwa w Rumi”

2. Odznaka jest jednostopniowa w formie odznaki z odlewu koloru złotego z napisem 85- lat.

2. Cele Odznaki

Podstawowym celem Odznaki jest kształtowanie patriotycznych i obywatelskich postaw harcerek i harcerzy, poprzez:

a) bliższe poznanie historii harcerstwa w Rumi
b) poznanie historii związanej z bohaterem hufca
c) tworzenie warunków dla lepszego i pełniejszego uczestnictwa harcerek i harcerzy w życiu społeczności lokalnej
d) praktyczne wdrożenie idei harcerskiej służby bliźnim w środowisku miejsca zamieszkania

3. Warunki i zasady zdobywania Odznaki

1, Odznakę może zdobyć każdy zuch , zuchenka , harcerka, harcerz, instruktorka i instruktor hufca Rumia który

jest w ewidencji hufca Rumia i ma opłacone bieżące składki
złożył Obietnicę Zuchową lub zaliczył Próbę Harcerza.
Posiada kompletny mundur,
2. Warunkiem zdobycia Odznaki jest zrealizowanie zadań „Próby Odznaki 85 lat”.

3. Zgodę na realizację zadań „Próby Odznaki 85 lat” wyraża na wniosek harcerki, harcerza drużynowa/y ,co ogłasza w swoim rozkazie.
4. Po zrealizowaniu „Próby Odznaki 85 lat” zdobywająca/y przedstawia meldunek drużynowej/mu, szefowi/ej pjo.
5. Jeżeli drużynowa/y, szef/owa pjo. uzna, że próba została w pełni zrealizowana, występuje z wnioskiem o przyznanie Odznaki do Komendy Hufca.
– wszelkie zadania określone zapisem drużynowy/a dotyczą przewodniczącego kręgu, szefa zespołu oraz szefa podstawowej jednostki organizacyjnej hufca Rumia / pjo/.
6. Odznakę przyznaje komendant/ka hufca ZHP, co ogłasza w swoim rozkazie.
7. Fakt przyznania Odznaki winien zostać odnotowany wpisem do Książeczki Harcerskiej harcerki, harcerza.

4. Postanowienia końcowe

1. Odznakę nosi się na patce prawej kieszeni munduru harcerskiego.
2. Odznaki wydaje Komenda Hufca Rumia

PRÓBA ODZNAKI „85 lat Hufca Rumia”

Odznakę otrzymuje instruktor, instruktorka, który/a aktywnie działają w kręgu lub pjo i spełnili wymagania odznaki.
Odznakę otrzymuje zuch, zuchenka, harcerka, harcerz, którzy złożyli Obietnicę Zuchową lub przeszli Próbę Harcerza, aktywnie działają w drużynie harcerskiej oraz spełnił następujące wymagania Odznaki:

1. Zna historię i szlak bojowy Bohatera Hufca Rumia

2. Zna historię początków harcerstwa w Rumi ze szczególnym uwzględnieniem okresu II wojny światowej.

3. Odwiedził/a, co najmniej jedno Miejsce Pamięci

4. Zna historię swojej drużyny i nazwiska wszystkich jej drużynowych
Wie kto jest przewodniczącą/cym i naczelnikiem ZHP, komendantem/ką chorągwi i komendantem hufca.

5. Potrafi wskazać siedzibę władz miasta.
Sporządził/a szkic swojej miejscowości (dzielnicy) z zaznaczonymi obiektami użyteczności publicznej, takimi jak: urzędy, szkoła, kościół, szpital, ośrodek zdrowia, straż pożarna, policja, dom kultury.
Aktywnie uczestniczy w życiu swojej klasy, szkoły.

6. Wspólnie z zastępem, drużyną, kręgiem, pjo uczestniczył/a w realizacji zadań harcerskiej służby na rzecz swojego środowiska zamieszkania.

7. Na co dzień stosuje się do postanowień Prawa Zucha, Prawa i Przyrzeczenia
Harcerskiego, Zobowiązania Instruktorskiego.