Rozkaz L.2/2019

Rozkaz L.2/2019

Rozkaz L.2/2019

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Rumia
im. I Brygady Pancernej WP

23 marca 2019 r.

Rozkaz L. 2/2019

1. Zarządzenia i informacje

1.2. Informacje

 • Przypominam, że zgodnie z § 20 pkt. 4 Statutu ZHP członkowie ZHP mają obowiązek opłacać w określonym terminie podstawową składkę członkowską.
 • Przypominam, że zgodnie z uchwałą nr 14/XL Rady Naczelnej ZHP z dnia 17 czerwca 2018 r. w sprawie zasad ustalania wysokości, zbierania i podziału podstawowej składki członkowskiej, a także zasad udzielania ulg i zwolnień, składkę przekazuje się kwartalnie, do hufców – do 20 dnia miesiąca ostatniego miesiąca kwartału.
 • Przypominam, że marzec jest ostatnim miesiącem kwartału.
 • Informuję, że w przypadku nieopłacenia podstawowej składki członkowskiej do końca marca (tj. do 31 marca 2019 r.) zgodnie z § 24 pkt. 4 Statutu ZHP ustanie członkostwo wszystkich instruktorów, którzy nie opłacą podstawowej składki członkowskiej.
 • Informuję, że osobie, której ustało członkostwo w związku z nieopłaceniem podstawowej składki członkowskiej w określonym terminie, przywraca się członkostwo z zachowaniem posiadanych odznak organizacyjnych i stopni oraz ciągłości stażu, jeżeli w ciągu 3 miesięcy wpłaci zaległe i bieżące składki zgodnie z dotychczasowym przydziałem służbowym. Po tym terminie stosuje się przepisy właściwe dla osób, których członkostwo ustało na skutek skreślenia z listy członków ZHP.

2. Hufiec

2.1. Zwolnienia w komendzie hufca


2.1.1 Zwalniam Komisję Inwentaryzacyjną w składzie:

 • Alicję Gawinecką
 • Aleksandrę Piotrowską
 • Andrzeja Bołt

2.1.2 Zwalniam Druha phm. Leszka Iwińskiego z funkcji Komendanta „Lekcji Historii o Cichociemnych” odbywającej się w terminie 26-27 stycznia 2019r.

2.1.3 Zwalniam Druha pwd. Konrada Piotrowskiego z funkcji komendanta „IV Przeglądu Teatrzyków Zuchowych” odbywającego się 15 marca 2019 r.

2.2 Mianowania w komendzie hufca


2.2.1 Mianuję Druhnę Kingę Brulińską na funkcję komendantki Rajdu Hufca odbywającego się w terminie 13-14.04.2019 r.

5. Szczepy, związku drużyn

5.2 Powołania i rozwiązania szczepów, związków drużyn


5.2.1 Powołuję związek drużyn w którego skład wchodzą następujące jednostki:

 • 1 RDW Agat
 • 5 WRDH „Szarotka”
 • 11 HDCzB
 • Krąg Instruktorski „Horyzont”

5.3 Zwolnienia i mianowania w szczepach i związkach drużyn


5.3.1 Mianuję Druha phm. Janusza Korczakowskiego komendantem Związku Drużyn, w którego skład wchodzą 1 RDW Agat, 5 WRDH, 11HDCzB, Krąg Instruktorski „Horyzont”.

7. Mianowania instruktorów


7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodniczki/przewodnika

7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 10 stycznia 2019r.  zamykam próbę, przyznaję stopień przewodnika i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druha HO. Mateusza Potrackiego.

– opiekun – phm. Patrycja Jabłońska

8. Zaliczanie służby instruktorskiej


8.1 Zaliczam służbę instruktorską za rok 2017/2018 Druhnie phm. Joannie Bielińskiej.

13. Inne


13.1 Bardzo wszystkim dziękuję za zaangażowanie i zapewnienie bezpiecznego i aktywnego wypoczynku podczas HALiZ.

CZUWAJ!
/-/ phm Patrycja Jabłońska