Rozkaz L.2/2021

Rozkaz L.2/2021

Rozkaz L.2/2021

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Rumia
im. I Brygady Pancernej WP

30 marca 2021 r.

Rozkaz L. 2/2021

1. Zarządzenia i informacje

 

1.1 Zarządzenia

 

1.1.1 Zwołuję Zjazd Nadzwyczajny Hufca ZHP Rumia celem wyboru Komisji Rewizyjnej Hufca na 29 kwietnia 2021 roku, na godzinę 18.00.

 

Z uwagi na bieżące wytyczne oraz sytuację epidemiczną zjazd odbędzie się za pośrednictwem platformy Teams. Proszę wszystkich delegatów
o założenie skrzynki pocztowej na platformie zhp.net.pl celem aktywnego uczestnictwa w zjeździe.

 

2. Hufiec

 

2.1 Zwolnienia w komendzie hufca

 

2.1.1 Zwalniam Komisję Inwentaryzacyjną:

• phm. Alicja Gawinecka
• phm. Kinga Brulińska
• pwd. Krzysztof Karczewski

3. Drużyny

 

3.2 Zmiany organizacyjne

 

3.2.1 Informuję, że Komenda Hufca podjęła uchwałę nr 1/2021 z dnia 30 marca 2021 w sprawie rozwiązania 6 Rumskiej Wodnej Drużyny Harcerskiej.

 

3.3 Zwolnienia i mianowania drużynowych

 

3.3.1 Zwalniam z funkcji drużynowej 6RWDH sam. Wiktorię Zamojską.

3.3.2 W związku z ustaniem członkowstwa zwalniam z funkcji drużynowego 1RDW Agat phm. Janusza Korczakowskiego i wdrażam w drużynie plan naprawczy do 20 kwietnia 2021.

 

3.3.3 W związku z ustaniem członkowstwa zwalniam z funkcji drużynowej 5WRDH hm. Dorotę Korczakowską i wdrażam w drużynie plan naprawczy do 20 kwietnia 2021.

 

3.3.4 W związku z ustaniem członkowstwa zwalniam z funkcji drużynowego 20GZ Grzegorza Fiedorowicza i wdrażam w drużynie plan naprawczy do 20 kwietnia 2021.

 

5. Szczepy, związku drużyn

 

5.3 Zwolnienia i mianowania w szczepach i związkach drużyn

 

5.3.1 W związku z ustaniem członkowstwa zwalniam z funkcji Komendanta Związku Drużyn „Skała” phm. Janusza Korczakowskiego i wdrażam w Związku plan naprawczy do 20 kwietnia 2021.

 

7. Mianowania instruktorów

 

7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika

 

7.2.1 Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 9.02.2021 otwieram próbę na stopień przewodniczki Druhnie sam. Kindze Konopczyńskiej.

 

– opiekun próby – hm. Mariusz Piotrowski

 

10. Wystąpienia instruktorów, skreślenia z listy członków, ustanie członkostwa

 

 

Uchwała nr 26/XL Rady Naczelnej ZHP
z dnia 20 stycznia 2019 r.
w sprawie zasad ponownego ubiegania się o członkostwo ZHP

 

3. Osobie, której członkostwo ustało w związku z nieopłaceniem podstawowej składki członkowskiej w określonym terminie, przywraca się członkostwo z zachowaniem posiadanych odznak organizacyjnych i stopni oraz ciągłości stażu, jeżeli w ciągu 3 miesięcy od daty ustania członkostwa, wpłaci zaległe i bieżące składki, zgodnie z dotychczasowym przydziałem służbowym. Po tym terminie stosuje się przepisy właściwe dla osób, których członkostwo ustało na skutek skreślenia z listy członków ZHP. Przywrócenie członkostwa w sytuacji określonej w niniejszym punkcie nie powoduje przywrócenia mandatu delegata posiadanego przez tę osobę.

 

4. Osoba ubiegająca się o ponowne członkostwo, które ustało na skutek wystąpienia z ZHP, skreślenia z listy członków ZHP, wykluczenia z ZHP, obowiązana jest wyrazić wolę przynależności do ZHP oraz złożyć wniosek zawierający:

 

1) imię i nazwisko, nazwisko rodowe i poprzednio używane, numer PESEL, datę i miejsce urodzenia, posiadany stopień wraz z powołaniem się na rozkaz o jego przyznaniu,

 

2) wyjaśnienie przyczyny ustania członkostwa oraz motywy ubiegania się o ponowne członkostwo,

 

3) informację o przebiegu służby przed ustaniem członkostwa, w tym o ostatnim przydziale służbowym,

 

4) dokumenty potwierdzające przebieg służby i istotne dla rozpatrzenia wniosku,

 

5) pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na przynależność do ZHP – w przypadku, gdy wniosek składa osoba do lat 16.

 

5. Wniosek składa się osobie kierującej jednostką, do której osoba ubiegająca się o ponowne członkostwo chce uzyskać przydział służbowy.

 

10.1 Informuję, że zgodnie z § 24 pkt. 4) Statutu ZHP z dniem 21.01.2021 ustało członkowstwo pwd. Adriana Bardo.

 

10.2 Na podstawie pkt. 3 Uchwały nr 26/XL Rady Naczelnej ZHP przywracam członkowstwo pwd. Adriana Bardo z dniem 09.02.2021.

 

10.3 Informuję, że zgodnie z § 24 pkt. 4) Statutu ZHP z dniem 21.01.2021 ustało członkowstwo phm. Filipa Bardo.

 

10.4 Na podstawie pkt. 3 Uchwały nr 26/XL Rady Naczelnej ZHP przywracam członkowstwo phm. Filipa Bardo z dniem 10.03.2021.

 

10.5 Informuję, że zgodnie z § 24 pkt. 4) Statutu ZHP z dniem 21.01.2021 ustało członkowstwo hm. Janusza Bisiora.

 

10.6 Na podstawie pkt. 3 Uchwały nr 26/XL Rady Naczelnej ZHP przywracam członkowstwo hm. Janusza Bisiora z dniem 15.02.2021.

 

10.7 Informuję, że zgodnie z § 24 pkt. 4) Statutu ZHP z dniem 21.01.2021 ustało członkowstwo phm. Andrzeja Bolt.

 

10.8 Informuję, że zgodnie z § 24 pkt. 4) Statutu ZHP z dniem 21.01.2021 ustało członkowstwo pwd. Dagmary Dzięcielskiej.

 

10.9 Na podstawie pkt. 3 Uchwały nr 26/XL Rady Naczelnej ZHP przywracam członkowstwo pwd. Dagmary Dzięcielskiej z dniem 08.02.2021.

 

10.10 Informuję, że zgodnie z § 24 pkt. 4) Statutu ZHP z dniem 21.01.2021 ustało członkowstwo Druha Grzegorza Fiedorowicza.

 

10.11 Informuję, że zgodnie z § 24 pkt. 4) Statutu ZHP z dniem 21.01.2021 ustało członkowstwo phm. Jadwigi Foras.

 

10.12 Na podstawie pkt. 3 Uchwały nr 26/XL Rady Naczelnej ZHP przywracam członkowstwo phm. Jadwigi Foras z dniem 01.03.2021.

 

10.13 Informuję, że zgodnie z § 24 pkt. 4) Statutu ZHP z dniem 21.01.2021 ustało członkowstwo hm. Bogdana Formelli.

 

10.14 Na podstawie pkt. 3 Uchwały nr 26/XL Rady Naczelnej ZHP przywracam członkowstwo hm. Bogdana Formelli z dniem 17.02.2021.

 

10.15 Informuję, że zgodnie z § 24 pkt. 4) Statutu ZHP z dniem 21.01.2021 ustało członkowstwo hm. Grażyny Gąsiorek.

 

10.16 Na podstawie pkt. 3 Uchwały nr 26/XL Rady Naczelnej ZHP przywracam członkowstwo hm. Grażyny Gąsiorek z dniem 24.02.2021.

 

10.17 Informuję, że zgodnie z § 24 pkt. 4) Statutu ZHP z dniem 21.01.2021 ustało członkowstwo hm. Andrzeja Grochowskiego.

 

10.18 Na podstawie pkt. 3 Uchwały nr 26/XL Rady Naczelnej ZHP przywracam członkowstwo hm. Andrzeja Grochowskiego z dniem 04.03.2021.

 

10.19 Informuję, że zgodnie z § 24 pkt. 4) Statutu ZHP z dniem 21.01.2021 ustało członkowstwo Druha Rafała Grzybowskiego.

 

10.20 Na podstawie pkt. 3 Uchwały nr 26/XL Rady Naczelnej ZHP przywracam członkowstwo Druha Rafała Grzybowskiego z dniem 18.02.2021.

 

10.21 Informuję, że zgodnie z § 24 pkt. 4) Statutu ZHP z dniem 21.01.2021 ustało członkowstwo phm. Wojciecha Hintzke.

 

10.22 Na podstawie pkt. 3 Uchwały nr 26/XL Rady Naczelnej ZHP przywracam członkowstwo phm. Wojciecha Hintzke z dniem 15.02.2021.

 

10.23 Informuję, że zgodnie z § 24 pkt. 4) Statutu ZHP z dniem 21.01.2021 ustało członkowstwo phm. Leszka Iwińskiego.

 

10.24 Na podstawie pkt. 3 Uchwały nr 26/XL Rady Naczelnej ZHP przywracam członkowstwo phm. Leszka Iwińskiego z dniem 27.01.2021.

 

10.25 Informuję, że zgodnie z § 24 pkt. 4) Statutu ZHP z dniem 21.01.2021 ustało członkowstwo pwd. Tomasza Karczewskiego.

 

10.26 Na podstawie pkt. 3 Uchwały nr 26/XL Rady Naczelnej ZHP przywracam członkowstwo pwd. Tomasza Karczewskiego z dniem 08.02.2021.

 

10.27 Informuję, że zgodnie z § 24 pkt. 4) Statutu ZHP z dniem 21.01.2021 ustało członkowstwo phm. Tadeusza Kniaziew.

 

10.28 Na podstawie pkt. 3 Uchwały nr 26/XL Rady Naczelnej ZHP przywracam członkowstwo phm. Tadeusza Kniaziew z dniem 17.02.2021.

 

10.29 Informuję, że zgodnie z § 24 pkt. 4) Statutu ZHP z dniem 21.01.2021 ustało członkowstwo phm. Krzysztofa Konopczyńskiego.

 

10.30 Na podstawie pkt. 3 Uchwały nr 26/XL Rady Naczelnej ZHP przywracam członkowstwo phm. Krzysztofa Konopczyńskiego z dniem 25.01.2021.

 

10.31 Informuję, że zgodnie z § 24 pkt. 4) Statutu ZHP z dniem 21.01.2021 ustało członkowstwo hm. Doroty Korczakowskiej.

 

10.32 Informuję, że zgodnie z § 24 pkt. 4) Statutu ZHP z dniem 21.01.2021 ustało członkowstwo phm. Janusza Korczakowskiego.

 

10.33 Informuję, że zgodnie z § 24 pkt. 4) Statutu ZHP z dniem 21.01.2021 ustało członkowstwo pwd. Natalii Kwiatkowskiej.

 

10.34 Informuję, że zgodnie z § 24 pkt. 4) Statutu ZHP z dniem 21.01.2021 ustało członkowstwo pwd. Agnieszki Łuczyńskiej.

 

10.35 Informuję, że zgodnie z § 24 pkt. 4) Statutu ZHP z dniem 21.01.2021 ustało członkowstwo phm. Jarosława Marszałł.

 

10.36 Na podstawie pkt. 3 Uchwały nr 26/XL Rady Naczelnej ZHP przywracam członkowstwo phm. Jarosłowa Marszałł z dniem 15.02.2021.

 

10.37 Informuję, że zgodnie z § 24 pkt. 4) Statutu ZHP z dniem 21.01.2021 ustało członkowstwo phm. Pauliny Mrozik.

 

10.38 Na podstawie pkt. 3 Uchwały nr 26/XL Rady Naczelnej ZHP przywracam członkowstwo phm. Pauliny Mrozik z dniem 17.02.2021.

 

10.39 Informuję, że zgodnie z § 24 pkt. 4) Statutu ZHP z dniem 21.01.2021 ustało członkowstwo phm. Macieja Pach-Rudnickiego.

 

10.40 Informuję, że zgodnie z § 24 pkt. 4) Statutu ZHP z dniem 21.01.2021 ustało członkowstwo phm. Konrada Piotrowskiego.

 

10.41 Na podstawie pkt. 3 Uchwały nr 26/XL Rady Naczelnej ZHP przywracam członkowstwo phm. Konrada Piotrowskiego z dniem 08.03.2021.

 

10.42 Informuję, że zgodnie z § 24 pkt. 4) Statutu ZHP z dniem 21.01.2021 ustało członkowstwo pwd. Mateusza Potrackiego.

 

10.43 Na podstawie pkt. 3 Uchwały nr 26/XL Rady Naczelnej ZHP przywracam członkowstwo pwd. Mateusza Potrackiego z dniem 16.02.2021.

 

10.44 Informuję, że zgodnie z § 24 pkt. 4) Statutu ZHP z dniem 21.01.2021 ustało członkowstwo phm. Aleksandry Prena.

 

10.45 Na podstawie pkt. 3 Uchwały nr 26/XL Rady Naczelnej ZHP przywracam członkowstwo phm. Aleksandry Prena z dniem 15.02.2021.

 

10.46 Informuję, że zgodnie z § 24 pkt. 4) Statutu ZHP z dniem 21.01.2021 ustało członkowstwo pwd. Moniki Radskiej.

 

10.47 Na podstawie pkt. 3 Uchwały nr 26/XL Rady Naczelnej ZHP przywracam członkowstwo pwd. Moniki Radskiej z dniem 22.02.2021.

 

10.48 Informuję, że zgodnie z § 24 pkt. 4) Statutu ZHP z dniem 21.01.2021 ustało członkowstwo pwd. Pawła Radskiego.

 

10.49 Na podstawie pkt. 3 Uchwały nr 26/XL Rady Naczelnej ZHP przywracam członkowstwo pwd. Pawła Radskiego z dniem 22.02.2021.

 

10.50 Informuję, że zgodnie z § 24 pkt. 4) Statutu ZHP z dniem 21.01.2021 ustało członkowstwo phm. Lecha Romanowskiego.

 

10.51 Informuję, że zgodnie z § 24 pkt. 4) Statutu ZHP z dniem 21.01.2021 ustało członkowstwo pwd. Zuzanny Roś.

 

10.52 Na podstawie pkt. 3 Uchwały nr 26/XL Rady Naczelnej ZHP przywracam członkowstwo pwd. Zuzanny Roś z dniem 16.02.2021.

 

10.53 Informuję, że zgodnie z § 24 pkt. 4) Statutu ZHP z dniem 21.01.2021 ustało członkowstwo phm. Benedykta Szreder.

 

10.54 Na podstawie pkt. 3 Uchwały nr 26/XL Rady Naczelnej ZHP przywracam członkowstwo phm. Benedykta Szreder z dniem 1.03.2021.

 

10.55 Informuję, że zgodnie z § 24 pkt. 4) Statutu ZHP z dniem 21.01.2021 ustało członkowstwo pwd. Karoliny Wilczyńskiej.

 

10.56 Informuję, że zgodnie z § 24 pkt. 4) Statutu ZHP z dniem 21.01.2021 ustało członkowstwo pwd. Renaty Woźniak.

 

10.57 Na podstawie pkt. 3 Uchwały nr 26/XL Rady Naczelnej ZHP przywracam członkowstwo pwd. Renaty Woźniak z dniem 4.03.2021.

 

10.58 Informuję, że zgodnie z § 24 pkt. 4) Statutu ZHP z dniem 21.01.2021 ustało członkowstwo phm. Karoliny Zdrojewskiej.

 

10.59 Na podstawie pkt. 3 Uchwały nr 26/XL Rady Naczelnej ZHP przywracam członkowstwo phm. Karoliny Zdrojewskiej z dniem 22.02.2021.

 


Z harcerskim pozdrowieniem
CZUWAJ!
/-/ hm Patrycja Łukawska