Uchwała Nr 1/2020

Uchwała Nr 1/2020

Uchwała Komendy Hufca ZHP Rumia

Nr 1/2020 z dnia 14 stycznia 2020 r.

w sprawie użyczenia Stanicy Harcerskiej w Potęgowie gm. Linia

i przekazanie w zarządzanie przez Fundację Rozwoju ZHP Chorągwi Gdańskiej

1. W oparciu o § 1 Uchwały XXXVIII Zjazdu ZHP z dnia 07 grudnia 2013 roku w sprawie procesu rozdzielania działalności gospodarczej od wychowawczej w brzmieniu: „XXXVIII Zjazd ZHP, (…) uznając za priorytetowy charakter misji wychowawczej ZHP oraz służebną rolę względem niej posiadanego przez ZHP majątku, opowiada się za wprowadzeniem rozwiązań dokonujących rozdzielenie działalności gospodarczej od wychowawczej”, mając na względzie konieczność usprawnienia i podniesienia efektywności zarządzania majątkiem hufca Komenda Hufca decyduje o użyczeniu Stanicy Harcerskiej
w Potęgowie, gm. Linia, której jest posiadaczem i przekazaniu w zarządzanie przez Fundację Rozwoju ZHP Chorągwi Gdańskiej.

2. Komenda Hufca, na podstawie § 79 Statutu ZHP upoważnia Komendanta Hufca i Skarbnika Hufca do wystąpienia do Komendy Chorągwi Gdańskiej ZHP o udzielenie pełnomocnictwa do podpisania stosownej umowy użyczenia nieruchomości wraz z pozostałymi składnikami majątkowymi na rzecz Fundacji Rozwoju ZHP Chorągwi Gdańskiej w Gdańsku.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Komendant Hufca ZHP Rumia
phm. Patrycja Jabłońska


Pobierz druk uchwały Nr 1/2020.